Warto przeczytać

Ency­kli­ka „Dives in mise­ri­cor­dia” – św. Jan Paweł II
Bul­la “Mise­ri­cor­diae Vul­tus” – Papież Fran­ci­szek
List apo­stol­ski „Mise­ri­cor­dia et mise­ra” – Papież Fran­ci­szek

 

Listy św. Sio­stry Fau­sty­ny
Wspo­mnie­nia o s. Fau­sty­nie Kowal­skiej
Dar Boga dla naszych cza­sów – s. M. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM
Sio­stra Fau­sty­na. Bio­gra­fia Świę­tej – Ewa K. Czacz­kow­ska
Nabo­żeń­stwo do Miło­sier­dzia Boże­go – ks. Igna­cy Różyc­ki
Miło­sier­dzie Boże. Zasad­ni­cze rysy Nabo­żeń­stwa do Boże­go Miło­sier­dzia — ks. Igna­cy Różyc­ki