Poznawać Miłosierdzie

Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia

ks. Henryk Wejman

 

k12

Pod­sta­wo­wym zagad­nie­niem poru­sza­nym w książ­ce jest pró­ba odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nia, czym jest miło­sier­dzie Boże i co sta­no­wi fun­da­men­tal­ną prze­słan­kę posta­wy miło­sier­dzia czło­wie­ka oraz w jaki spo­sób ma on je wyra­żać wobec dru­giej oso­by jako stwo­rze­nia Boże­go.

 

 

Zamów

 

 

Moje życie z Bogiem. Duchowość św. S. Faustyny

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

 

 

Książ­ka ta uka­zu­je dro­gę św. Fau­sty­ny do zjed­no­cze­nia z Bogiem, odkry­wa ele­men­ty jej ducho­wo­ści, takie jak: pozna­wa­nie tajem­ni­cy miło­sier­dzia Boże­go i jej kon­tam­pla­cja w codzien­no­ści, posta­wy zaufa­nia i miło­sier­dzia, umi­ło­wa­nie Kościo­ła i Eucha­ry­stii oraz nabo­żeń­stwo do Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia.

 

 

Zamów