Intencje grupy modlitewnej

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” modli się w tym tygo­dniu w nastę­pu­ją­cych inten­cjach:

 • za dzie­ło “Fau­sti­num”, o jego roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, o świa­tło Ducha Świę­te­go w roze­zna­wa­niu kie­run­ku jego roz­wo­ju oraz za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy i w ich inten­cjach;
 • za Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o roz­wój tego miej­sca zgod­nie z wolą Bożą oraz w inten­cji pla­no­wa­nej roz­bu­do­wy;
 • za ofia­ro­daw­ców i dobro­dzie­jów “Fau­sti­num”;
 • o potrzeb­ne siły i zdro­wie, roz­wią­za­nie trud­nej sytu­acji finan­so­wej i potrzeb­ną pomoc dla Beaty i Miro­sła­wy;
 • o dar nie­ba dla śp. Józe­fa i Tade­usza;
 • o potrzeb­ne łaski dla Ada­ma;
 • o roz­wią­za­nie trud­nej sytu­acji finan­so­wej dla Vio­let­ty i zna­le­zie­nie dobrej pra­cy;
 • o uzdro­wie­nia mał­żeń­stwa Joan­ny, o nawró­ce­nie męża, niech dozna szcze­rej spo­wie­dzi świę­tej oraz pojed­na­nie się z skłó­co­ną Rodzi­ną;
 • o uzdro­wie­nie dla Urszu­li;
 • o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie z wszel­kie­go zła dla Kami­la;
 • o nawró­ce­nie dla męża;
 • o Boże bło­go­sła­wień­stwo i wszel­ką pomoc dla mał­żeń­stwa Asi i Mar­ci­na oraz ich syna Patrycz­ka;
 • o łaskę zdro­wia dla Lucy­ny i Kry­sty­ny oraz trwa­łą zgo­dę w Rodzi­nie;
 • o prze­ba­cze­nie grze­chów, zdro­wie, ochro­nę od zła, szczę­śli­wą podróż i obfi­te bło­go­sła­wień­stwo dla całej rodzi­ny Jana;
 • za śp. Lecha Ler­skie­go o Miło­sier­dzie Boże dla nie­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla całej Rodzi­ny;
 • o uda­ną ope­ra­cję dla Jolan­ty i nawró­ce­nie ojca oraz bra­ci;
 • za zmar­łych z rodzi­ny;
 • o nawró­ce­nie męża Pau­li­ny;
 • o moc­ną, szcze­rą i trwa­łą miłość dla Asi i Mar­ci­na;
 • o roze­zna­nia życio­we­go powo­ła­nia dla Urszu­li;
 • o nawró­ce­nie i uwol­nie­nie od zła dla pew­nej rodzi­ny;
 • o uwol­nie­nie i obro­nę przed złem dla dzie­ci Joan­ny;
 • o cał­ko­wi­ty powrót do zdro­wia Danu­ty.