Intencje grupy modlitewnej

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” modli się w tym tygo­dniu w nastę­pu­ją­cych inten­cjach:

  • za dzie­ło “Fau­sti­num”, o jego roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, o świa­tło Ducha Świę­te­go w roze­zna­wa­niu kie­run­ku jego roz­wo­ju oraz za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy i w ich inten­cjach;
  • za Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o roz­wój tego miej­sca zgod­nie z wolą Bożą oraz w inten­cji pla­no­wa­nej roz­bu­do­wy;
  • za ofia­ro­daw­ców i dobro­dzie­jów “Fau­sti­num”;
  • o szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Anny oraz o powrót do zdro­wia;
  • o zda­nie egza­mi­nów z dobry­mi wyni­ka­mi i o dobrą pra­cę dla Joan­ny;
  • o łaskę nawró­ce­nia dla męża Rado­sła­wa, zerwa­nie wszel­kich złych rela­cji oraz jego powrót do Rodzi­ny;
  • o łaskę uzdro­wie­nia dla oso­by bli­skiej Danie­lo­wi;
  • o łaskę uzdro­wie­nia duszy i cia­ła dla bra­ta Aldo­ny.