Intencje grupy modlitewnej

UWAGA!

W okre­sie waka­cyj­nym prze­sła­ne do nas inten­cje doda­wa­ne są jedy­nie do czwart­ko­wej Mszy św.

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” modli się w tym tygo­dniu w nastę­pu­ją­cych inten­cjach:

 • za dzie­ło “Fau­sti­num”, o jego roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, o świa­tło Ducha Świę­te­go w roze­zna­wa­niu kie­run­ku jego roz­wo­ju oraz za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy i w ich inten­cjach;
 • za Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o roz­wój tego miej­sca zgod­nie z wolą Bożą oraz w inten­cji pla­no­wa­nej roz­bu­do­wy;
 • za ofia­ro­daw­ców i dobro­dzie­jów “Fau­sti­num”;
 • o powrót do zdro­wia dla Anny;
 • o uzdro­wie­nie dla cór­ki Joan­ny;
 • o zgo­dę i pojed­na­nia, oraz prze­mia­nę serc w rodzi­nie Joan­ny;
 • o Boże miło­sier­dzie dla cięż­ko cho­re­go ks. Krzysz­to­fa;
 • we wszyst­kich inten­cjach Gra­ży­ny;
 • o Boże miło­sier­dzie dla ks. Paw­ła i wszyst­kich przez nie­go skrzyw­dzo­nych;
 • o zgo­dę, miłość i wza­jem­ne zro­zu­mie­nie dla Boże­ny i Ire­ne­usza;
 • o popra­wę zdro­wia i pomoc w trud­nej sytu­acji finan­so­wej dla Vio­let­ty;
 • o potrzeb­ne łaski dla Joan­ny i jej rodzi­ny;
 • o łaskę sil­nej wia­ry dla Bog­da­na i Bożą pomoc w trud­nej sytu­acji;
 • o zdro­wie dla Łuka­sza, Ali­cji i Wła­dy­sła­wa oraz o opie­kę nad Hele­ną i Elż­bie­tą;
 • o Bożą pomoc dla Gra­ży­ny i nawró­ce­nie męża;
 • o zdro­wie psy­chicz­ne i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla cór­ki Joan­ny;
 • o potrzeb­ne łaski i uzdro­wie­nie dla Anny;
 • we wszyst­kich inten­cjach Jesús Rive­ra Rosa­les;
 • o zdro­wie dla Urszu­li;
 • we wszyst­kich inten­cjach Paw­ła z proś­bą o łaskę zdro­wia;
 • za Annę i Andrze­ja o łaski zdro­wie, dobrą pra­cę i wyj­ście z pro­ble­mów;
 • we wszyst­kich inten­cjach Clau­di Patri­ci Roma­no;
 • za cho­re­go Roma­na o pomoc Bożą w cho­ro­bie, wia­rę i świa­tło Ducha Świę­te­go;
 • w inten­cji Olka;
 • o nawró­ce­nie dla Darii i Niki oraz o prze­mia­nę ich serc;
 • o wszel­kie łaski dla mał­żeń­stwa Joan­ny i Mar­ci­na;
 • o radość życia, siły i zdro­wie psy­chicz­ne dla mamy Ange­li­ki.