Intencje grupy modlitewnej

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” modli się w tym tygo­dniu w nastę­pu­ją­cych inten­cjach:

  • za dzie­ło “Fau­sti­num”, o jego roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, o świa­tło Ducha Świę­te­go w roze­zna­wa­niu kie­run­ku jego roz­wo­ju oraz za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy i w ich inten­cjach;
  • za Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o roz­wój tego miej­sca zgod­nie z wolą Bożą oraz w inten­cji pla­no­wa­nej roz­bu­do­wy;
  • o Boże miło­sier­dzie dla Gabrie­li;
  • o cud uzdro­wie­nia mał­żeń­stwa Joan­ny i Rado­sła­wa oraz o Świa­tło Ducha Świę­te­go.