Intencje grupy modlitewnej

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” modli się w tym tygo­dniu w nastę­pu­ją­cych inten­cjach:

  • za dzie­ło “Fau­sti­num”, o jego roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, o świa­tło Ducha Świę­te­go w roze­zna­wa­niu kie­run­ku jego roz­wo­ju oraz za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy i w ich inten­cjach;
  • za Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o roz­wój tego miej­sca zgod­nie z wolą Bożą oraz w inten­cji pla­no­wa­nej roz­bu­do­wy;
  • o świa­tło Ducha Świę­te­go na czas Kapi­tu­ły Gene­ral­nej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia;
  • za ofia­ro­daw­ców i dobro­dzie­jów “Fau­sti­num”;
  • o łaskę nawró­ce­nia dla męża Rado­sła­wa oraz przy­ję­cie sakra­men­tów świę­tych;
  • o dobre­go, kocha­ją­ce­go, kato­lic­kie­go męża dla Joan­ny.