Grupa modlitewna

Gru­pa modli­tew­na kra­kow­skiej Wspól­no­ty “Fau­sti­num” spo­ty­ka się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w każ­dy czwar­tek w okre­sie od wrze­śnia do czerw­ca. Nale­żą do niej człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, któ­rzy pra­gną wspól­nie się modlić i podej­mo­wać dzie­ła miło­sier­dzia.

 

Program spotkania:

17.00 – Msza św. z koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia (Kapli­ca Sank­tu­aryj­na)
18.00 – 19.00 – Ado­ra­cja z modli­twą uwiel­bie­nia (Kapli­ca Męki Pań­skiej)
19.00 – Spo­tka­nie (sala “Fau­sti­num”)

 

 

Inten­cje  Wyślij inten­cję  Dołącz do nas