Galeria

galeria


10-lecie wspól­no­ty “Fau­sti­num” w Kie­krzu
Reko­lek­cje waka­cyj­ne na Sło­wa­cji 06.2019
Zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 2018/2019
Reko­lek­cje wiel­ka­noc­ne 2019
Misja w Gal­lar­don 2019
Misja w Sin­ga­pu­rze 2019
Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne 5–7.IV.2019
Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla Sło­wa­ków 29–31.III.2019
Dzień sku­pie­nia 23.II.2019
Reko­lek­cje adwen­to­we 7–9.XII.2018
DABM — dzień 5
DABM — dzień 4
DABM — dzień 3
DABM — dzień 2
Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia 1–5.X.2018 — dzień 1
Reko­lek­cje dla Argen­ty­ny – 16–18.IX.2018
Zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 2017/2018
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” w Koszy­cach – 2.VI.2018
15-lecie Wspól­no­ty “Fau­sti­num” w Kato­wi­cach – 8.IV.2018
Wiel­ko­post­ne dni sku­pie­nia dla Sło­wa­ków – 2–4.III.2018

Dzień sku­pie­nia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach – 24.II.2018
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 17.II.2018
Piel­grzym­ka do Sank­tu­arium MB Fatim­skiej na Krzep­tów­kach – 28.X.2017
Reko­lek­cje na Sło­wa­cji “Mat­ka Boża i tajem­ni­ca Eucha­ry­stii” – 20–22.X.2017

Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 5.X.2017

Reko­lek­cje “Spo­tka­nie z Miło­sier­nym” – 2–5.X.2017
V Wal­ne Zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” – 17.VI.2017 – Msza św.
V Wal­ne Zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” – 17.VI.2017 – Sala kon­fe­ren­cyj­na
Reko­lek­cje na Sło­wa­cji — “Św. Józef – mąż głę­bo­kiej wia­ry” – 26–28.V.2017

Świę­to Miło­sier­dzia w Wene­zu­eli 2017

Dzień sku­pie­nia „Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia” – 25.III.2017
Dzień sku­pie­nia “Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną” – 11.III.2017
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 15.II.2017
Reko­lek­cje na Sło­wa­cji “Kto Mnie widzi, widzi i Ojca” – 13–15.I.2017
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 5.X.2016
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 22.II.2016
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 5.X.2015
Cere­mo­nie “Fau­sti­num” – 22.II.2015