Formacja

Aby dobrze przy­go­to­wać się do bycia apo­sto­łem Boże­go Miło­sier­dzia, człon­ko­wie nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­ją for­ma­cję. Pod­sta­wo­wy pro­gram for­ma­cyj­ny trwa 4 lata:

  • I rok – Pozna­wać Miło­sier­dzie,
  • II rok – Żyć ufno­ścią,
  • III rok – Żyć miło­sier­dziem,
  • IV rok – Współ­pra­co­wać z Miło­sier­dziem.

Na każ­dy rok przy­go­to­wa­no 3 cykle kon­fe­ren­cji:

  • cykl biblij­ny,
  • ABC życia wewnętrz­ne­go oraz
  • ducho­wość św. Sio­stry Fau­sty­ny.

Poszcze­gól­ne tema­ty zosta­ły opra­co­wa­ne w opar­ciu o Pismo Świę­te, doku­men­ty Kościo­ła oraz “Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny.

For­ma­cja pro­wa­dzo­na jest w języ­ku pol­skim, angiel­skim, nie­miec­kim, fran­cu­skim i sło­wac­kim. Może być prze­ży­wa­na we wspól­no­cie lub indy­wi­du­al­nie. Wspól­no­ty “Fau­sti­num” ist­nie­ją przy nie­któ­rych domach Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia oraz przy para­fiach. Jeże­li czło­nek nie może uczest­ni­czyć w spo­tka­niach wspól­no­ty, ma moż­li­wość pra­cy indy­wi­du­al­nej, zama­wia­jąc mate­ria­ły w sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”. Bliż­sze infor­ma­cje na temat wspól­not moż­na uzy­skać w sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.

Naszą for­ma­cję wspie­ra­ją rów­nież orga­ni­zo­wa­ne reko­lek­cje, dni sku­pie­nia, sesje for­ma­cyj­ne oraz wyda­wa­ne publi­ka­cje.