Združenie Faustínum

a

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vyrastá z charizmy sv. Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolskej činnosti. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.

Združenie založil 6. marca 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharský na žiadosť vtedajšej generálnej predstavenej Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, matky Paulíny Słomky. Má cirkevnú a občiansko-právnu subjektivitu a pôsobí pri Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Podriadené je aj krakovskému metropolitovi, ktorý schvaľuje duchovného správcu zo Spoločnosti Ježišovej. Sídli v svetovom centre úcty Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.

Cieľom združenia je:

  1. Snažiť sa o kresťanskú dokonalosť, čiže o dokonalú lásku cestou rozvíjania postoja dôvery  k Bohu a milosrdenstva voči blížnym.
  2. Objavovať a ohlasovať tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa najviac zjavilo v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi.
  3. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, najmä pre hriešnikov, kňazov a rehoľníkov.

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva spája dobrovoľníkov a členov z takmer 100 krajín sveta zo všetkých kontinentov.

Združenie kladie dôraz predovšetkým na formáciu, ktorá má pomôcť pri osobnom stretnutí s milosrdným Ježišom a uviesť apoštolov Božieho milosrdenstva do úžasného sveta života v spoločenstve s Bohom a pripraviť ich na apoštolát milosrdenstva vo svojom prostredí.