Vianoce 2022

Vtom som uviedla Pannu Máriu s malým Ježiškom (…)
Povedala mi: „Tu máš najvzácnejší poklad.”
A podala mi malého Ježiška.
(Den. 608)

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

V našom živote opäť prežívame tajomstvo príchodu Ježiša, vteleného Milosrdenstva, na svet. Prichádza v skrytosti, chudobe a pokore v betlehemskej stajni, aby bol dostupný pre všetkých. Emanuel – Boh, ktorý chce byť tak veľmi prítomný v našom každodennom živote. „Pozri, neobklopil som sa ani družinou, ani strážou, máš ku mne prístup v každej chvíli. V každom okamihu dňa sa chcem s tebou rozprávať a túžim ti udeľovať milosti“ (Den. 1485). Tieto Ježišove slová, ktoré si svätá sestra Faustína zapísala do Denníčka, hovoria o jeho veľkej túžbe a pozývajú nás do stále užšieho vzťahu s ním. Otvorme preto svoje srdcia milosrdnej prítomnosti Ježiša, ktorý, hoci sa narodil ako bezbranné Dieťa, je všemocný a veľký Pán. Lebo aká je jeho velebnosť, také je aj jeho milosrdenstvo (Sir 2, 22). Preto mu s dôverou zverme svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Naplnení Božou láskou prinášajme radostnú zvesť o Božom milosrdenstve všetkým núdznym, trpiacim a strateným. Nech zakúsia nežnú Božiu lásku prostredníctvom našej prítomnosti, pomoci a modlitby preniknutej milosrdenstvom.

Prajem Vám požehnané a pokojné Vianoce!
S modlitbami a sviatočným pozdravom

Sr. M. Emanuela Gemza ISMM
so sestrami zo združenia Faustínum

 Krakov-Lagievniky, Vianoce 2022