Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Evanjelium: (Jn 20, 1-9)

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1669, 205, 1670)

Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. 

Zmŕtvychvstanie. Dnes počaszmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: – Pokoj vám, deti moje! Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili. Pozrel na mňa s takou láskou, že moja duša celá utonula v ňom. Povedal mi: – Mala si veľkú účasť na mojom umučení, preto ti dám aj veľký podiel na svojej sláve a radosti. Zdalo sa mi, že celé zmŕtvychvstanie trvá jednu minútu. Zvláštna sústredenosť naplnila moju dušu a trvalo to po celé sviatky. Ježišova láskavosť je taká veľká, že sa to nedá vypovedať.

Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať.

a

  • Ježiš žije! Prichádza ako Pán života a smrti a hovorí môjmu srdcu s veľkou láskou: naplň sa radosťou.
  • Ježišovu Paschu najčastejšie prežívame v komunite (rodinnej, rehoľnej …), je to spoločná cesta, na ktorej nám Ježiš hovorí: Pokoj vám, deti moje! Komu môžem dnes priniesť radostnú zvesť?
  • Budem zotrvávať v radosti a vďakyvzdaní za dar spásy. Som slobodné Božie dieťa, vykúpené Ježišovou smrťou a zmŕtvychstaním.