Svätá hostia

Živá hostia, moja jediná sila, prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. Ó, požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie Srdce. 

Denníček 223