Priblížiť sa k milosrdenstvu

“Cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza ľudí k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva. V tomto ohľade má veľkú dôležitosť stále rozjímanie o Božom slove a predovšetkým uvedomelé a náležité prijímanie Eucharistie i sviatosti pokánia, t.j. zmiereni” (Dives in misericordia, 13).

Eucharistia je pre nás nepochopiteľným darom Božieho milosrdenstva! Každý deň môžeme pristupovať k Spasiteľovým prameňom milosrdenstva, živiť sa jeho telom a krvou ako aj zostať na modlitbe v tichej adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Ďakujme Bohu za Cirkev, ktorá – ako dobrá matka – vyživuje, očisťuje a stará sa o našu dušu. Modlime sa tiež za kňazov, ktorí sú správcami Božieho milosrdenstva, aby ho ohlasovali a „rozdávali“ všetkým, ktorí to potrebujú.

Využívam poklady, nakoľko je to možné, ktoré Ježiš zanechal v Cirkvi, a to sviatosť zmierenia a Eucharistiu?

Nachádzam si čas na adoráciu Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti?

Podporujem kňazov modlitbami?

“Ó, Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdlivé srdcia kajali a navrátili sa k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský Veľkňaz, nech ich sila tvojho mi‐ losrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel, ktoré diabol neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš” (Den. 1052).

“Cítim sa taká slabá, že keby nebolo svätého prijímania, ustavične by som upadala. Len jedno ma drží, a to sväté prijímanie, z neho čerpám silu, v ňom je moja moc. Bojím sa života v ten deň, keď nemôžem prijať sväté prijímanie. Bojím sa seba samej. Ježiš ukrytý v hostii je mi všetkým. Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo, tu vo chvíľach utrpenia hľadám uspokojenie. Nedokázala by som vzdávať Bohu chválu, keby som nemala v srdci Eucharistiu” (Den. 1037).