Podieľať sa na zjavení milosrdenstva vo svete

„Okrem toho Mária jedinečným a celkom mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo – ako nikto iný – a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva. Táto obeta je úzko spojená s krížom jej Syna, pod ktorým na Kalvárii aj ona stála. Jej obeta znamená zvláštnu účasť na zjavení milosrdenstva, totiž na absolútnej vernosti Boha voči svojej láske a zmluve, ktorú od večnosti určil a v čase uzavrel s človekom, s národom, s celým ľudským pokolením; je účasťou na tom zjavení, ktoré sa na kríži raz navždy uskutočnilo” (Dives in misericordia, 9).

Mária bola po celý život verná svojmu FIAT, ktoré vyslovila vo chvíli zvestovania. Jej ÁNO Bohu znamenalo: Nech je to tak, ako chceš ty! Svoju odovzdanosť zopakovala, aj keď stála pri kríži svojho Syna. Všetky utrpenia, ťažkosti života a všetku svoju lásku spojila s Ježišovou obetou za záchranu sveta. Podieľať sa na zjavení milosrdenstva vo svete znamená – podobne ako Mária – dať sa k dispozícii Bohu a ponúknuť mu – v jednote s Ježišom – všetko, čím žijeme, pre spásu duší.

Odovzdávam na začiatku každého dňa Ježišovi to, čo ma čaká?

Som schopný pri svojich rozhodnutiach povedať Bohu – ako Mária – „Nech je to tak, ako chceš ty“?

Čo konkrétne chcem ponúknuť Bohu za spásu duší v nasledujúcom týždni?

„Vtom som začula v duši slová: Modlitby, pôsty, umŕtvovania, prá‐ cu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umŕtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojím Otcom” (Den. 531).

„Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom budú moje malé obety milé Bohu” (Den. 915).