Nedeľa utrpenia Pána

Evanjelium: (Mk 15, 1-39)

Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.

Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“

On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“

Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“

Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.

Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti.

Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.

Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“

Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“

Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“

Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“

A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju

Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“

Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

Priviedli ho na miesto Golgota a ukrižovali ho

Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.

Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín.

Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“

Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.

Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť

A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“

Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“

Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“

Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“

Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

Pokľakne sa a chvíľku je ticho.

Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1657, 304)

Dcéra moja, tvoje spolucítenie je pre mňa úľavou. Tvoja duša nadobúda zvláštnu krásu, keď rozjímaš o mojom umučení.

„Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca.“
a

  • Ježiš zomrel za mňa. Vzal na seba všetok môj hriech. Svojou vlastnou krvou za mňa zaplatil, aby som žil vo večnej sláve a blaženosti v Otcovom kráľovstve.
  • Čo sa učím z tejto otvorenej knihy – Ježišovho umučenia, ktoré podstúpil z lásky ku mne? Učím sa milovať Boha a duše? V tejto knihe sú aj pre mňa nevyčerpateľné poklady …
  • Vo Veľkom týždni budem sprevádzať Pána Ježiša, ďakovať mu a chváliť ho za jeho lásku ku mne a ku každému človeku!