Najsvätejšej Trojice

Evanjelium: (Mt 28, 16-20)

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala  (Den. 1767, 949, 1129, 1804)

Aj keď v niektorých hodinách nebudeš pociťovať moju prítomnosť, ja však vždy budem pri tebe. Neboj sa, moja milosť bude s tebou.

Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.

Deň Najsvätejšej Trojice. Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť.

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici.

a

  • Dôverujem Ježišovmu ubezpečeniu, že je so mnou po všetky dni môjho života?
  • Trojjediný Boh ma pozýva do spoločenstva so sebou. Snažím sa nadviazať vzťah s každou osobou Najsvätejšej Trojice?
  • Dnes s vierou a láskou budem opakovať: Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.