Milosrdná láska Matky

„Práve na tejto „milosrdnej“ láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa opiera o jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých, ktorí od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lasku” (Dives in misericordia, 9).

Mária je pre nás mimoriadnym darom Božieho milosrdenstva. Boh vedel, že potrebujeme Matku – tú, ktorá všetkému rozumie, ktorá nás objíma a s láskou prijíma do svojho Nepoškvrneného srdca – preto nám dal Máriu za našu Matku a dal nás pod jej materskú ochranu. Cez Máriu nám Boh udeľuje všetky svoje milosti. Jeho milosrdenstvo k nám prichádza cez jej Nepoškvrnené Srdce na vzor milosrdného Ježišovho Srdca.

Aký je môj vzťah s Máriou?

Obraciam sa na ňu, ako na najbližšiu osobu, ktorá ma pozná, miluje a stará sa o mňa svojou materinskou starostlivosťou?

Zverujem jej svoj život, povolanie, rodinu a všetky moje záležitosti?

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi” (Den. 79).

„Mária, Matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu Synovi” (Den. 240).