Korunka Božieho milosrdenstva 2022

Korunka Božieho milosrdenstva – dnes má svoje 87. narodeniny

Dnes slávime ďalšie výročie, v ktorom Ježiš zjavil sv. Faustíne korunku Božieho milosrdenstva. Je to výnimočná modlitba, pretože jej autorom je sám Boh. Svätá sestra Faustína poznala túto modlitbu počas svojho pobytu vo Vilniuse. Text tejto modlitby, ktorý počula v duši, si zapísala do svojho Denníčka. Celú udalosť opísala takto:

„Na druhý deň, v piatok 13. 9. [1935]. Večer, keď som bola vo svojej cele, videla som anjela, vykonávateľa Božieho hnevu. Bol vo svetlom odeve a tvár mu žiarila. Pod nohami mal oblak, z ktorého šli hromy a blesky k jeho rukám a z jeho rúk vychádzali; až potom dopadali na zem. (…) Začala som Boha pokorne prosiť za svet slovami, ktoré som vnútorne počula. Keď som sa tak modlila, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, ktorý si za hriechy zasluhovali. S takou vnútornou silou ako vtedy som sa ešte nikdy nemodlila. Slová, ktorými som pokorne prosila Boha, sú tieto: – Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista za naše hriechy i hriechy celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami. 

Na druhý deň ráno, keď som vošla do našej kaplnky, počula som vnútorne tieto slová:–Vždy, keď vojdeš do kaplnky, pomodli sa hneď modlitbu, ktorú som ťa včera naučil. Keď som sa pomodlila túto modlitbu, začula som v duši slová: – Táto modlitba je na uzmierenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť deväť dní na obyčajnom ruženci takto: najprv sa pomodlíš jeden Otče náš, Zdravas’, Mária a Verím v Boha. Potom na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť nasledujúce slová: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Na zrnkách Zdravasov budeš hovoriť nasledujúce slová: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Na zakončenie sa pomodlíš trikrát tieto slová: Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom“ (Den. 474-476). 

S korunkou Božieho milosrdenstva súvisia mimoriadne prisľúbenia. Sám Ježiš nás ubezpečuje, že prostredníctvom nej môžeme získať všetky milosti a dobrodenia. Zdôrazňuje, že vďaka tejto modlitby môžeme od neho dostať aj milosť šťastnej a pokojnej smrti (budeme v stave milosti posväcujúcej, bez strachu a úzkosti). Toto prisľúbenie adresuje Pán Ježiš aj hriešnikom: „Keď sa (korunku) budú modliť zatvrdliví hriešnici, (…) hodina ich smrti bude šťastná“ (Den. 1541).

Kiež by aj nás korunka Božieho milosrdenstva,
tak rozšírená v celom kresťanskom svete, nanovo nadchla svojimi dejinami
a povzbudila k väčšej dôvere voči Ježišovi a bližšiemu vzťahu s ním.