Duchovné Sväté Prijímanie

Mnoho rokov sa v Cirkvi praktikovalo takzvané „duchovné sväté prijímanie“. V tomto mimoriadne ťažkom období, keď toľkí z nás sa nemôžu zúčastniť na svätej omši a prijímať sviatostné Kristovo telo, je veľmi užitočné praktizovať duchovné sväté prijímanie. Môže to byť odpoveď na našu túžbu Ježišovi – Eucharistii, ako aj úkon, ktorý prehlbuje náš vzťah s Ježišom a našu lásku k nemu.

Čo je duchovné sväté prijímanie?

Duchovné sväté prijímanie spočíva v prebudení hlbokej túžby prijať Pána Ježiša, ktorý je skutočne prítomný vo svätom prijímaní, prijať ho do nášho srdca duchovným sposobom a zjednotiť sa s ním v našej duši tým, že mu preukážeme našu lásku a oddanosť.

Kedy môžete praktizovať duchovné sväté prijímanie?

Môžeme ho praktizovať pri každej svätej omši, na ktorej sa zúčastňujeme, vysielanej rozhlasom, televíziou alebo prostredníctvom internetu. Najvhodnejší čas je na začiatku svätého prijímania. Duchovné sväté prijímanie sa dá praktizovať aj opakovane kedykoľvek počas dňa, prostredníctvom krátkych modlitieb, ktoré vyjadrujú vieru v jeho prítomnosť, túžbu po ňom a lásku k nemu.

Ako praktizovať duchovné sväté prijímanie?

Ak sa zúčastníme na vysielaní sv. omše, je dobré hneď na začiatku vzbudiť si túžbu prijať Pána Ježiša prítomného v Eucharistii a v čase, keď sa začína okamih svätého prijímania, je potrebné túto túžbu obnoviť. Po slovách: „Pane, nie som hoden aby si vošiel pod moju strechu…“, môžeme jednoducho pozvať Ježiša do nášho srdca a potom ho v duchu prijať. Môžeme použiť obraz evanjelia, napríklad, ako Mária sedí pri jeho nohách a zotrváva pri ňom, alebo prijať Ježiša ako Lévi, ktorý ho prijal do svojho domu. Stojí za to prispôsobiť modlitbu súčasnému stavu duše. Potom, po duchovnom prijatí Ježiša, je dobre stráviť chvíľku uctievaním, byť s ním ako priateľ s priateľom. Tento okamih prítomnosti a spojenia s Ježišom je najdôležitejší, pretože patrí do podstaty duchovného prijímania. V tejto chvíli môžete hovoriť s Ježišom slovami, ktoré plynú z hĺbky nášho srdca, poďakovať mu za jeho prítomnosť, prejaviť lásku, priateľstvo a oddanosť, ako aj počúvať, čo nám chce povedať.

Duchovné sväté prijímanie sa dá predĺžiť na celý deň spojením s Pánom Ježišom prítomným v srdci, uvedomovaním si jeho prítomnosti a rozprávaním sa s ním v rôznych každodenných situáciách.

Pomoc pri príprave na duchovné sväté prijímanie

Denníček môže byť veľkou pomocou pri praktizovaní duchovného svätého prijímania. Denníček sestry Faustíny – konkrétne šiesty zošit, ktorý má názov „Moja príprava na sväté prijímanie“ – čísla 1804 až 1828. Jej modlitby, ktoré vyplývajú z  blízkeho vzťahu s Ježišom, nás môžu naučiť ako prijímať sväté prijímanie v jednoduchosti a úprimnosti srdca.

Návrh modlitby počas duchovného svätého prijímania

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“