Dobrovoľníci

a

Dobrovoľníctvo je prvým stupňom príslušnosti k združeniu Faustínum. Dobrovoľníkom môže byť osoba, ktorá sa chce zapojiť do diela milosrdenstva sv. sestry Faustíny pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva a zaväzuje sa:

  • nakoľko je to možné, poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva a snažiť sa o postoj dôvery plnením Božej vôle, ktorá je obsiahnutá v prikázaniach a povinnostiach životného stavu,
  • modliť sa korunku Božieho milosrdenstva,
  • počas dňa vykonať aspoň jeden úkon milosrdenstva voči blížnym z lásky k Ježišovi: skutkom, slovom alebo modlitbou.

Dobrovoľníci môžu využívať formáciu pripravenú pre apoštolov Božieho milosrdenstva v spoločenstve alebo individuálne. Ďalšie informácie o formácii vám poskytneme na sekretariáte združenia Faustínum. 

Vstupu do združenia predchádza osobné stretnutie so sestrou zodpovednou za formáciu. Ak nie sú žiadne prekážky, následne osoba, ktorá chce patriť do združenia Faustínum, vyplní tzv. deklaráciu dobrovoľníka, ktorú pre záujemcov poskytuje výlučne sekretariát združenia Faustínum. Prijatie dobrovoľníka do združenie potvrdí oficiálny list podpísaný predsedníčkou združenia Faustínum.

Po roku dobrovoľníctva je možné požiadať o členstvo.