Členovia

a

Členom združenia sa môže stať plnoletá osoba, kňaz, zasvätená osoba alebo laik, ktorý sa po ročnom dobrovoľníctve rozhodne intenzívnejšie angažovať v rámci združenia a bude prijatý vedením združenia.

Členovia sa zaväzujú:

 • pravidelne pristupovať k sviatostiam (nakoľko je to možné, mesačne k sviatosti zmierenia a častému svätému prijímaniu),
 • neustále poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa v plnosti prejavilo v  ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi, 
 • dôkladne poznať posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré nám odovzdala sv. Faustína,
 • absolvovať duchovnú a apoštolskú formáciu v združení,
 • ohlasovať posolstvo Božieho milosrdenstva svedectvom života a slovom,
 • rozvíjať postoj úplnej dôvery k Bohu prostredníctvom plnenia jeho vôle vo všetkých okolnostiach života, v závislosti od životného stavu a povolania,
 • počas dňa vykonať aspoň jeden úkon milosrdenstva voči iným z lásky k Ježišovi: skutkom, slovom alebo modlitbou,
 • podľa možností zapájať sa a zúčastňovať na dielach milosrdenstva, ktoré sa týkajú predovšetkým mravne zanedbaných osôb, 
 • modliť sa a obetovať svoje utrpenie najmä za obrátenie hriešnikov, za kňazov a zasvätené osoby,
 • počas dňa sa spájať s milosrdným Ježišom prostredníctvom skutkov lásky a modlitby, a tak prosiť o Božie milosrdenstvo pre svet,
 • praktizovať formy úcty odovzdané prostredníctvom sv. sestry Faustíny: úcta k obrazu Milosrdného Ježiša, denná modlitba korunky Božieho milosrdenstva, praktizovanie modlitby v hodine milosrdenstva a slávenie sviatku Božieho milosrdenstva,
 • aktívne sa podieľať na realizácii všetkých cieľov združenia,
 • dodržiavať ustanovenia štatútu, nariadení a uznesení združenia,
 • dôstojne reprezentovať združenie vo svojom prostredí,
 • pravidelne platiť členské príspevky.

Prísľuby milosrdného Ježiša odovzdané prostredníctvom sv. sestry Faustíny:

Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom (Denníček, 1075).   

Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, v hodine smrti nezakúsia strach. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji (Denníček, 1540).  

Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje milosrdenstvo, dám predivnú moc, pomažem  ich slová a pohnem srdcia, ku ktorým budú hovoriť (Denníček, 1521).    

Okrem týchto duchovných dobier, ktoré Pán Ježiš sľúbil všetkým apoštolom Božieho milosrdenstva, majú členovia združenia právo:

 • predkladať návrhy vedeniu združenia,
 • podľa možností sa podieľať na aktivitách združenia,   
 • vlastniť legitimáciu a odznak združenia,
 • voliť a byť volený do vedenia združenia.

Pri podávaní žiadosti o členstvo treba požadované dokumenty doručiť na sekretariát združenia Faustínum. Ak vedenie združenia na základe predložených dokumentov vyhodnotí, že daná osoba môže byť prijatá za člena, písomne ju o tom oboznámi.

Každý rok sa 5. októbra vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konajú slávnosti združenia Faustínum, počas ktorých noví členovia verejne potvrdia svoju pripravenosť naplno sa zapojiť do realizácie cieľov združenia, dostanú členskú legitimáciu a osobitné požehnanie.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok členstva poskytuje sekretariát združenia, prípadne sa obráťte na sestry našej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva pôsobiace na Slovensku v Košiciach.