Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku svätej Faustíny

„Našim čitateľom s radosťou predkladáme ďalšiu knihu ukazujúcu tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktorá je učebnicou biblického cyklu prvého roku formácie v Združení apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

Základným zdrojom poznávania Boha v tajomstve jeho milosrdenstva je Sväté písmo. Každá jeho stránka a v ňom predstavené dejiny spásy, od prehistórie až po posledné časy, nám ukazujú túto milosrdnú Božiu lásku, ktorá má vždy formu milosrdenstva voči krehkému a hriešnemu človeku. Tento inšpirovaný text nám zjavuje milosrdného Boha, ktorý ako prvý ide v ústrety hriešnemu človeku.

Mnohí z nás, keď vezmú do ruky Sväté písmo, nedokážu vždy objaviť túto milosrdnú Božiu lásku. Skazení a zranení hriechom sme stratili Boží pohľad, aký sme mali na začiatku. Potrebujeme „osvietené oči srdca“ (Ef 1, 18), aby sme mohli čítať Sväté písmo a celé dejiny spásy ako báseň o láske Boha k svojim deťom. Potrebujeme takých ľudí, ktorí – Bohom vyvolení a milosťou očistení – prijali nové oči, ktoré im umožnia vidieť hlbšie. Medzi takých ľudí patria svätci, ktorí videli viac a hlbšie čítali posvätný text. Takýmto darom pre nás je určite svätá sestra Faustína. Jej mimoriadna charizma poznávania a hlásania Božieho milosrdenstva a hlboká mystická skúsenosť, ktorú opísala vo svojom duchovnom denníku, sú akýmsi komentárom ku Svätému písmu.

Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva. Práve táto skúsenosť s Bohom a jeho milosrdnou láskou môže spôsobiť, že budeme čoraz viac veriť v tú nemennú pravdu, že sme milovaní od vekov a na veky.“

Úryvok

Obsah

Prvá kapitola – Boh sa zjavuje
Druhá kapitola – Milosrdný Boh
Tretia kapitola – Milosrdný Stvoriteľ sveta
Štvrtá kapitola – Milosrdný Stvoriteľ človeka
Piata kapitola – Odpúšťajúci Boh
Šiesta kapitola – Vtelené Milosrdenstvo
Siedma kapitola – Milosrdný Otec
Ôsma kapitola – Milosrdný Vykupiteľ
Deviata kapitola – Milosrdný Duch, ktorý pôsobí v Cirkvi
Desiata kapitola – Matka Milosrdenstva

Knihu si môžete objednať v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Košiciach: kosice@milosrdenstvo.sk alebo v sekretariáte združenia v Krakove-Lagevnikoch.