24. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 8, 27-35)

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1777, 1064)

Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba, ale najmä pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu neobklopilo moje milosrdenstvo. 

Nesmrteľný Bože, moja večná slasť, už tu na zemi si mojím nebom. Každý úder môjho srdca nech je novým chválospevom zvelebenia teba, ó, Najsvätejšia Trojica. Keby som mala toľko sŕdc, koľko je kvapiek vody v oceáne, koľko je zrniek piesku na celej zemeguli, všetky by som ti obetovala, ó, Láska moja, Poklad môjho srdca. Každého, koho v živote stretnem, túžim pritiahnuť k tebe, aby ťa všetci milovali, ó, Ježišu môj, Krása moja, Odpočinutie moje, jediný Učiteľ môj, Sudca, Spasiteľ a Ženích zároveň. Viem, že jeden titul zjemňuje druhý – všetko som zverila tvojmu milosrdenstvu.

a

  • Ježiš, ktorý chce zachrániť každého, dnes kladie konkrétnu otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ 
  • V osobnej modlitbe úprimne vyznám Ježišovi, kým je pre mňa a pozvem ho do svojho života na novo ako jediného Pána a Spasiteľa.
  • Poprosím Ducha Svätého o milosť priťahovať iných k Bohu, aby ho milovali.

 

Božie slowo