Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Święty – Duchem miłości i miłosierdzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerwca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ.

Więcej szczegółów w zakładce: Spotkania