“W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia.

Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia.

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

Zachę­ca­my wszyst­ki­ch człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do włą­cze­nia się w ducho­we przy­go­to­wa­nie do świę­ta Miło­sier­dzia. Dołą­cza­my plik pdf z tek­stem nowen­ny.

Zoba­cz: Nowen­na