Statut – Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 22 Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

a

§ 23 Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn, spadków, zapisów,
  4. dochodów własnych (własnej działalności gospodarczej);

Zarząd może powołać odpowiednią instytucję do prowadzenia działalności gospodarczej.

a

§ 24 Dla zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego, upoważnionego przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub członka Zarządu oraz skarbnika. Oświadczenia woli w tym zakresie powinny być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

a

§ 25 Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.