Statut – Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Walne Zebranie delegatów jest organem doradczym Stowarzyszenia. Zbiera się dla podsumowania działalności Stowarzyszenia i przedstawienia sugestii co do działalności.
 2. Walne Zebranie co 5 lat wybiera 2 członków Zarządu.
 3. Sposób wybierania delegatów i działania Walnego Zebrania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

a

§ 19

 1. Władzą najwyższą wewnątrz Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą: przewodnicząca, wiceprzewodnicząca, skarbnik, trzech członów oraz opiekun duchowy Stowarzyszenia. Przewodniczącą, wiceprzewodniczącą, skarbnika i jednego członka mianuje Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia spośród profesek wieczystych Zgromadzenia. Opiekuna duchowego wyznacza Prowincjał Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego. Dwóch pozostałych członków wybiera Walne Zebranie. Przewodnicząca, opiekun duchowy oraz członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie wymagają zatwierdzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na pięcioletnią kadencję.
 3. Zarząd:
  1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  2. określa kierunki pracy Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa kościelnego,
  3. zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia odnoszące się do funkcjonowania jego struktury, a także ceremoniału przyjmowania członków. Zatwierdza wzory legitymacji członkowskich i odznaki Stowarzyszenia,
  4. uchwala zmiany Statutu z zachowaniem § 26,
  5. uchwala roczne plany pracy i decyduje o podziale budżetu Stowarzyszenia na realizację poszczególnych jego celów,
  6. przyjmuje członków oraz nadaje członkostwo honorowe,
  7. powołuje i rozwiązuje wspólnoty Stowarzyszenia na szczeblu parafii, przy zachowaniu odrębnych przepisów prawa kościelnego,
  8. nadzoruje działalność Stowarzyszenia,
  9. rozpatruje i wprowadza do realizacji wnioski w sprawach programowej działalności Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę szczególnie te, które zostały podjęte na Walnym Zebraniu,
  10. angażuje i zwalnia pracowników,
  11. przedstawia roczne sprawozdania z działalności Arcybiskupowi Krakowskiemu i Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia,
  12. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powołuje kompetentną komisję do oceny rocznej działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia.

a

§ 20

 1. Przy Zarządzie Stowarzyszenia działają komisje: formacji, zagraniczna i wydawnictw:
  1. komisja formacyjna organizuje formację członków Stowarzyszenia, zajmuje się obsługą pielgrzymów z Polski przybywających do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
  2. komisja zagraniczna odpowiada za kontakty z osobami z innych krajów oraz obsługuje pielgrzymów zagranicznych przybywających do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
  3. komisja wydawnictw przygotowuje w różnych językach wydawnictwa formacyjne, upowszechniające i zgłębiające treści posłannictwa św. Faustyny i orędzia Miłosierdzia Bożego,
 2. Osoby kierujące pracą poszczególnych komisji są powoływane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.