Statut – Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10 Stowarzyszenie tworzą:

 1. wolontariusze,
 2. członkowie,
 3. członkowie honorowi.

 

§ 11

 1. Wolontariuszem może być każda osoba, także niepełnoletnia, która zobowiązuje się wypełniać zadania określone w § 15 pkt. 1-3.
 2. Wolontariuszy przyjmuje się na podstawie wypełnionej deklaracji.
 3. Wolontariusz, gdy jest pełnoletni, po rocznym stażu może ubiegać się o członkostwo Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia (kapłan, osoba konsekrowana oraz katolik świecki), która decyduje się włączyć w wypełnianie celów Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego Statutu.
 2. Przyjęcie w poczet członków następuje po co najmniej rocznym stażu w charakterze wolontariusza. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w tajnym głosowaniu, na podstawie pisemnego podania, opinii księdza proboszcza lub odpowiedniego przełożonego, opinii 2 osób potwierdzonych przez władze kościelne oraz wypełnionego osobowego kwestionariusza.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach może skrócić staż wolontariusza.
 4. Członkowie po odbyciu odpowiedniej formacji, określonej przez Zarząd, mogą składać przyrzeczenia oddania się i służby w dziele Miłosierdzia Bożego na określony czas (rok) lub na całe życie.

 

§ 13 Za szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia, Zarząd może nadać członkostwo honorowe.

 

§ 14 Członkowie Stowarzyszenia:

 1. pełniej uczestniczą w duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
 2. mają udział w dobrach duchowych Stowarzyszenia, które Jezus Miłosierny obiecał wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia:
  Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz.1075).
  Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce (Dz. 1540).
  Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz.1521).
 3. mogą zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
 4. na miarę możliwości włączają się w prace Stowarzyszenia,
 5. posiadają legitymację i odznakę Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie,
 6. mogą wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

 

§ 15 Wolontariusze w Stowarzyszeniu zobowiązani są:

 1. w miarę możliwości poznawać tajemnicę miłosierdzia Bożego i troszczyć się o postawę ufności przez pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu,
 2. odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
 3. spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

 

§ 16 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. korzystać regularnie z sakramentów świętych (o ile możności z miesięcznej spowiedzi świętej i częstej Komunii świętej),
 2. stale poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia objawioną najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Gruntownie poznać orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Faustynę,
 3. głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem,
 4. rozwijać postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia, zależnie od stanu i zawodu,
 5. spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo albo modlitwę,
 6. w miarę możliwości podejmować lub uczestniczyć w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 7. modlić się i ofiarować cierpienie szczególnie w intencji nawrócenia grzeszników oraz kapłanów i osób konsekrowanych,
 8. w ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym prosząc o miłosierdzie Boże dla świata,
 9. praktykować formy kultu przekazane przez św. Faustynę: cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego, codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, praktykowanie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego,
 10. realizować wspólnotowo i indywidualnie program formacyjny obowiązujący w Stowarzyszeniu,
 11. brać czynny udział w realizowaniu wszystkich celów Stowarzyszenia,
 12. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia,
 13. godnie reprezentować Stowarzyszenie w swoim środowisku,
 14. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość ustala Zarząd.

 

§ 17 Wolontariat i członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z księgi wolontariuszy i członków decyzją Zarządu w przypadku niewypełniania obowiązków wynikających ze Statutu, a zwłaszcza gorszącego postępowania nie licującego z postawą chrześcijanina. Decyzję o skreśleniu winno poprzedzić pisemne upomnienie.