Statut – Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich,
 2. poznawanie i włączanie się w głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej
  najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym,
 3. wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

 

§ 9 Wypełniając swoje cele, Stowarzyszenie w szczególności:

 1. włącza się w głoszenie orędzia o miłosierdziu Bożym świadectwem życia i słowem,
 2. wyprasza miłosierdzie Boże dla świata przez pogłębione życie sakramentalne, modlitwę, ofiarę i uczynki miłosierdzia,
 3. przyczynia się do praktykowania form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez św. Faustynę: cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00),
 4. prowadzi formację w duchu św. Siostry Faustyny, opracowuje i wydaje materiały służące formacji członków Stowarzyszenia oraz wydaje pismo pt. Orędzie Miłosierdzia,
 5. organizuje sympozja i inspiruje badania mające na celu pogłębienie teologii miłosierdzia Bożego i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego oraz wiedzy o życiu i posłannictwie św. Siostry Faustyny,
 6. w miarę możliwości podejmuje lub uczestniczy w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 7. wspiera powstawanie wspólnot apostołów Bożego Miłosierdzia w parafiach, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa,
 8. współpracuje z osobami i instytucjami, które realizują cele podobne do celów Stowarzyszenia.