Rekolekcje dla małżeństw 2020 – informacje

Ślubuję ci…”– świadectwo wolności, miłości i wierności

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
5-7 czerwca 2020

 • Reko­lek­cje dla małżeństw odby­wa­ją się w atmos­fe­rze ciszy i modli­twy, by umoż­li­wić uczest­ni­kom oso­bi­ste spo­tka­nie z Jezu­sem Miło­sier­nym pod­czas Eucha­ry­stii, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz na modli­twie sło­wem Bożym i przy reflek­sji nad tek­sta­mi z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny. Uczest­ni­cy mogą tak­że sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty lub roz­mo­wy z kie­row­ni­kiem ducho­wym. 
 • Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się w pią­tek modli­twą w Godzi­nie Miło­sier­dzia o godz.15.00, a koń­czą obia­dem w nie­dzie­lę.  W tym cza­sie nie korzy­sta­my z tele­fo­nów komór­ko­wych.
 • Pro­si­my zabrać ze sobą: Pismo Świę­te, „Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny oraz notat­nik. 
 • Zgło­sze­nia par małżeńskich przyj­mu­je­my na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza dostęp­ne­go na www.faustinum.pl oraz w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie
  przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (tel.: 12 269 48 55; 509 655 184).
 • Każ­de małżeństwo pro­szo­ne jest o uisz­cze­nie opła­ty wpi­so­wej w wyso­ko­ści 60 zł w prze­cią­gu 14 dni od momen­tu zgło­sze­nia na nr kon­ta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopi­skiem „Reko­lek­cje”. Nie­uisz­cze­nie przed­pła­ty w ter­mi­nie będzie ozna­cza­ło wyco­fa­nie się z udzia­łu oraz przy­ję­cie na to miej­sce innego małżeństwa. Zalicz­ka nie będzie zwra­ca­na w przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu. W razie trud­no­ści z uisz­cze­niem opła­ty za reko­lek­cje pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem.
 • Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na. O zapi­sie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. 
 • Przy zgło­sze­niu nale­ży poin­for­mo­wać o cha­rak­te­rze uczest­nic­twa. Ist­nie­je moż­li­wość udzia­łu z zakwa­te­ro­wa­niem i posił­ka­mi lub jako oso­by docho­dzą­ce.
 • Oso­by, któ­re nie będą w sta­nie dotrzeć na czas roz­po­czę­cia spo­tka­nia, pro­si­my o wcze­śniej­sze poin­for­mo­wa­nie sekre­ta­ria­tu. 
 • W przy­pad­ku, gdy­by zaszła koniecz­ność rezy­gna­cji z udzia­łu w reko­lek­cjach, bar­dzo pro­si­my o nie­zwłocz­ne poin­for­mo­wa­nie o tym sekre­ta­ria­tu, aby z wol­ne­go miej­sca mogły sko­rzy­stać inne oso­by. 

 

Zobacz: Klau­zu­la infor­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu danych