Rekolekcje 5-dniowe IX 2020 – informacje

Eucharystia – sakrament miłosierdzia  

Dom rekolekcyjny ZMBM w Derdach koło Warszawy
9-13 września 2020

 • Rekolekcje odbywają się na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach koło Warszawy  z zakwaterowaniem w Domu rekolekcyjnym prowadzonym przez siostry.
 • Reko­lek­cje odby­wa­ją się w atmos­fe­rze ciszy i modli­twy, by umoż­li­wić uczest­ni­kom oso­bi­ste spo­tka­nie z Jezu­sem Miło­sier­nym pod­czas Eucha­ry­stii, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz na modli­twie sło­wem Bożym i przy reflek­sji nad tek­sta­mi z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny. Uczest­ni­cy mogą tak­że sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty lub roz­mo­wy z kie­row­ni­kiem ducho­wym.
 • Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się w śro­dę modli­twą w Godzi­nie Miło­sier­dzia o godz.15.00, a koń­czą obia­dem w nie­dzie­lę. Peł­ne mil­cze­nie zacho­wu­je­my od śro­dy wie­czo­rem do nie­dzie­li przed połu­dniem. W tym cza­sie nie korzy­sta­my z tele­fo­nów komór­ko­wych.
 • Pro­si­my zabrać ze sobą: Pismo Świę­te, „Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny oraz notat­nik.
 • Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza dostęp­ne­go na www.faustinum.pl oraz w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty, w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00 (tel.: 12 269 48 55;
  509 655 184).
 • Każ­dy uczest­nik pro­szo­ny jest o uisz­cze­nie opła­ty wpi­so­wej w wyso­ko­ści 50 zł w prze­cią­gu 14 dni od momen­tu zgło­sze­nia na nr kon­ta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 z dopi­skiem „Reko­lek­cje”. Nie­uisz­cze­nie przed­pła­ty w ter­mi­nie będzie ozna­cza­ło wyco­fa­nie się z udzia­łu oraz przy­ję­cie na to miej­sce innej oso­by. Zalicz­ka nie będzie zwra­ca­na w przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu. W razie trud­no­ści z uisz­cze­niem opła­ty za reko­lek­cje pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem.
 • Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na. O zapi­sie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
 • Oso­by, któ­re nie będą w sta­nie dotrzeć na czas roz­po­czę­cia spo­tka­nia, pro­si­my o wcze­śniej­sze poin­for­mo­wa­nie sekre­ta­ria­tu.
 • W przy­pad­ku, gdy­by zaszła koniecz­ność rezy­gna­cji z udzia­łu w reko­lek­cjach, bar­dzo pro­si­my o nie­zwłocz­ne poin­for­mo­wa­nie o tym sekre­ta­ria­tu, aby z wol­ne­go miej­sca mogły sko­rzy­stać inne oso­by.

 

Dom rekolekcyjny w Derdach

Jak dojechać?

Z Dworca Warszawa Zachodnia D.A.
jedziemy autobusem w kierunku Grójca
wysiadamy na przystanku Łazy
i idziemy ulicą Łączności do klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Mapa