Nowa książka formacyjna

Z rado­ścią odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków książ­kę ks. Teo­fi­la Siu­de­go “Z Mary­ją ku miło­sier­ne­mu Bogu”. Jest ona waż­ną pozy­cją for­ma­cyj­ną dla Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Uka­zu­je bowiem miej­sce i rolę Mat­ki Miło­sier­dzia w ich życiu, rolę jedy­ną i wyjąt­ko­wą, inną niż rola świę­tych. Aby w peł­ni żyć tajem­ni­cą…

Miłosierdzie Boże – ratunek czy…

W ramach for­ma­cji apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia uka­za­ła się nowa pły­ta MP3 p.t. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach w dniach 2–5 paź­dzier­ni­ka 2015 roku. Pro­wa­dził je ks. Bog­dan Czu­pryn. Zobacz: wię­cej na temat…

Rekolekcje 2016

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji na 2016 rok. Dołą­cza­my rów­nież plik do pobra­nia ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi warun­ków uczest­nic­twa w reko­lek­cjach. Zapi­sy na reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się 3 listo­pa­da 2015. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”. Zobacz: Reko­lek­cje 2016 

Modlitwa Słowem Bożym

Bóg jest wiel­ką Tajem­ni­cą. Tajem­ni­cą, któ­rej nie może­my odkryć sami, o wła­snych siłach. Nasz ludz­ki rozum jest zbyt mały i ogra­ni­czo­ny, by pojąć Boga. I nawet naj­więk­sze odkry­cia tech­ni­ki czy ogrom­ny roz­wój, jaki doko­nał się w ostat­nich latach, nicze­go w tej kwe­stii nie zmie­ni­ły. Boga może­my pozna­wać jedy­nie wów­czas, gdy On sam…

Ceremonie “Faustinum”

5 paź­dzier­ni­ka, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dnio­­we reko­lek­cje pt. “Miło­sier­dzie Boże — ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?” popro­wa­dzo­ne przez ks. Bog­da­na Czu­pry­na. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two…