Tajemnica Zwiastowania

Dzień dzi­siej­szy wpro­wa­dza nas w nie­zwy­kłą tajem­ni­cę – w miste­rium Wcie­le­nia Boże­go Syna. U jego począt­ku spo­ty­ka­my Mary­ję i anio­ła Gabrie­la, któ­ry zwia­stu­je Jej wiel­ki plan Boże­go miło­sier­dzia. Pokor­ne i peł­ne zaufa­nia “Fiat” Maryi spra­wia, że Bóg sta­je się jed­nym z nas. W tajem­ni­cy tej uczest­ni­czy rów­nież Józef, któ­ry – mimo wiel­kie­go zaan­ga­żo­wa­nia…

Święto Miłosierdzia

Jutro będzie­my obcho­dzić w całym Koście­le Świę­to Miło­sier­dzia. Jezus powie­dział, że w dniu tym otwar­te są wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Jego, wyle­wa całe morze łask na dusze, któ­re się zbli­żą do źró­dła miło­sier­dzia Jego. Któ­ra dusza przy­stą­pi do spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar (por. Dz. 699). Jest to bar­dzo…

Nowenna przed świętem Miłosierdzia

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­nych dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. Z modli­twą tą Jezus zwią­zał wiel­ką obiet­ni­cę:  “W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­kich łask” (Dz. 796). W każ­dym dniu nowen­ny może­my – oprócz odma­wia­nia koron­ki…

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus” (Ga 5,1). Wyzwo­leni z miło­sier­dzia i dla miło­sier­dzia

W dniu 12 mar­ca, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbył się wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia. Popro­wa­dził go o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. W cza­sie kon­fe­ren­cji poru­szył on tema­ty­kę znie­wo­le­nia przez grzech i wyzwo­le­nia, jakie czło­wie­ko­wi może przy­nieść jedy­nie Jezus Chry­stus. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad osiem­dzie­siąt osób ze wspól­not…