Mów światu o Moim miłosierdziu…” (Dz. 1074)

Na kar­tach “Dzien­nicz­ka” wie­lo­krot­nie może­my prze­czy­tać o tym, jak Jezus bar­dzo pra­gnął, aby orę­dzie o Jego miło­sier­dziu roze­szło się na cały świat i dotar­ło do wszyst­kich ludzi. Dzię­ki św. Sio­strze Fau­sty­nie i św. Jano­wi Paw­ło­wi II oraz set­kom apo­sto­łów Boże­go miło­sier­dzia to pra­gnie­nie powo­li się speł­nia. Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kie­go fil­mu poka­zu­ją­ce­go…

Zaufać nadziei

Współ­cze­sny czło­wiek jest głod­ny i spra­gnio­ny nadziei. Nadzie­ja zawsze towa­rzy­szy­ła ludz­kim wysił­kom, histo­rii poszcze­gól­nych osób i całych naro­dów. Bez wąt­pie­nia jest obec­na i dziś, choć nie­rzad­ko nie­zro­zu­mia­na, może zagu­bio­na czy wręcz zapo­mi­na­na. Bywa tak, że nadzie­ję w codzien­nym życiu myli się z naiw­nym opty­mi­zmem, że będzie lepiej. A nadzie­ja to prze­cież…

Uroczystość św. Piotra i Pawła

Prze­ży­wa­my dziś w Koście­le uro­czy­stość świę­tych Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji przy­bli­ża­ją­cej postać Pio­tra i Jego rela­cję z Jezu­sem. Kon­fe­ren­cję tę wygło­sił pod­czas spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Posłu­chaj: Kon­fe­ren­cja

Koniec roku formacyjnego

Zakoń­czy­li­śmy kolej­ny rok for­ma­cyj­ny w Sto­wa­rzy­sze­niu “Fau­sti­num”. Przed nami czas waka­cyj­nej prze­rwy i odpo­czyn­ku. Życzy­my, aby przy­niósł on Wam wie­le oka­zji do odkry­wa­nia Boże­go miło­sier­dzia i zachwy­tu nad nim, na wzór św. Sio­stry Fau­sty­ny: O Boże, jak hoj­nie roz­la­ne jest miło­sier­dzie Two­je, a wszyst­ko to uczy­ni­łeś dla czło­wie­ka. O, jak bar­dzo…

Z Maryją odkrywać miłosierdzie Boga

Myślą podą­żam teraz do Mat­ki Miło­sier­dzia. Sło­dycz Jej spoj­rze­nia niech nam towa­rzy­szy w tym Roku Świę­tym, aby­śmy wszy­scy potra­fi­li odkryć radość z czu­ło­ści Boga. Nikt nie poznał tak jak Mary­ja głę­bi tajem­ni­cy Boga, któ­ry stał się czło­wie­kiem. Wszyst­ko w Jej życiu zosta­ło ukształ­to­wa­ne przez obec­ność miło­sier­dzia, któ­re sta­ło się…