Koniec roku formacyjnego

Zakoń­czy­li­śmy kolej­ny rok for­ma­cyj­ny w Sto­wa­rzy­sze­niu “Fau­sti­num”. Przed nami czas waka­cyj­nej prze­rwy i odpo­czyn­ku. Życzy­my, aby przy­niósł on Wam wie­le oka­zji do odkry­wa­nia Boże­go miło­sier­dzia i zachwy­tu nad nim, na wzór św. Sio­stry Fau­sty­ny: O Boże, jak hoj­nie roz­la­ne jest miło­sier­dzie Two­je, a wszyst­ko to uczy­ni­łeś dla czło­wie­ka. O, jak bar­dzo…

Z Maryją odkrywać miłosierdzie Boga

Myślą podą­żam teraz do Mat­ki Miło­sier­dzia. Sło­dycz Jej spoj­rze­nia niech nam towa­rzy­szy w tym Roku Świę­tym, aby­śmy wszy­scy potra­fi­li odkryć radość z czu­ło­ści Boga. Nikt nie poznał tak jak Mary­ja głę­bi tajem­ni­cy Boga, któ­ry stał się czło­wie­kiem. Wszyst­ko w Jej życiu zosta­ło ukształ­to­wa­ne przez obec­ność miło­sier­dzia, któ­re sta­ło się…

Ceremonie “Faustinum” na Słowacji

W dniu 4 czerw­ca o godzi­nie jede­na­stej w Koście­le pod wezwa­niem św. Fran­cisz­ka w miej­sco­wo­ści Detva na Sło­wa­cji odby­ły się cere­mo­nie “Fau­sti­num”. Pod­czas uro­czy­sto­ści pię­ciu wolon­ta­riu­szy zosta­ło włą­czo­nych w poczet człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, a sie­dem­na­ście osób odno­wi­ło swo­je przy­rze­cze­nia odda­nia się na służ­bę Boże­mu miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył ks. Artur Cie­piel­ski. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego…

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa

W przed­dzień Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa zachę­ca­my do pochy­le­nia się nad tek­sta­mi z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny. Niech będą one dla nas inspi­ra­cją do modli­twy i wspól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar Jego miło­sier­ne­go Ser­ca. Dziś powie­dział mi Pan: Otwo­rzy­łem swe Ser­ce jako żywe źró­dło miło­sier­dzia, niech z nie­go czer­pią wszyst­kie dusze…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Przy­go­to­wu­jąc się do Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa zachę­ca­my do lek­tu­ry frag­men­tów Listu “En 1246, Votre Loin­ta­in” św. Jana Paw­ła II: “Poza litur­gią eucha­ry­stycz­ną Kościół ota­cza czcią Eucha­ry­stię, któ­ra powin­na być prze­cho­wy­wa­na (…) jako ducho­we cen­trum wspól­no­ty zakon­nej i para­fial­nej (Paweł VI, Myste­rium fidei, 68). Kon­tem­pla­cja…