Wielki Post

“Rozpoczęłam Post święty tak, jak sobie życzył Jezus, zdając się całkowicie na Jego świętą wolę i przyjmując wszystko z miłością, cokolwiek mi poda. Nie mogę praktykować większych umartwień, bo jestem bardzo słaba. Dłuższa choroba wyniszczyła mi zupełnie siły. Łączę się z Jezusem przez cierpienie. Kiedy rozważam…

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będziemy obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas czasem szczególnego dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapraszamy do obej­rze­nia nowej pre­zen­ta­cji, przedstawiającej kult obrazu Jezusa Miłosiernego w różnych zakątkach świata.…

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Stanisław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dniowe reko­lek­cje pt. “Życie prawdziwe to miłosierdzie”. Każde ceremonie są…