Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Stanisław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dniowe reko­lek­cje pt. “Życie prawdziwe to miłosierdzie”.

Każde ceremonie są również i dla nas okazją do odnowienia w sobie gorliwości, by coraz głębiej żyć tajemnicą Bożego Miłosierdzia i nieść ją bliskim nam ludziom: rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, kolegom z pracy, a także tym, z którymi nasze relacje są trudne. Jesteśmy powołani, by być apostołami miłosierdzia, czyli tymi, którzy sami go doświadczywszy, pociągają innych ku niemu.

Otocz­my naszą modli­twą człon­ków “Fau­sti­num”, któ­rzy odda­li się na służ­bę Boże­mu miło­sier­dziu, by przez świa­dec­two życia, czy­ny, sło­wa i modli­twę sta­wa­li się coraz gor­liw­szy­mi apo­sto­ła­mi Jego miło­sier­nej miło­ści.

Zachęcamy do zobaczenia galerii zdjęć.