Dzień skupienia w Toruniu

11 mar­ca, w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go i św. Sio­stry Fau­sty­ny w Toru­niu, odbył się dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num”. Popro­wa­dził go ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. W wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji, zaty­tu­ło­wa­nej „Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną”, uka­zał pro­po­zy­cje i wska­zów­ki jego prze­ży­wa­nia dla osób, któ­re pra­gną czer­pać z jej przy­kła­du. Zachę­ca­my…

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Spo­tka­nia.

Wielki Post

Roz­po­czę­łam Post świę­ty tak, jak sobie życzył Jezus, zda­jąc się cał­ko­wi­cie na Jego świę­tą wolę i przyj­mu­jąc wszyst­ko z miło­ścią, cokol­wiek mi poda. Nie mogę prak­ty­ko­wać więk­szych umar­twień, bo jestem bar­dzo sła­ba. Dłuż­sza cho­ro­ba wynisz­czy­ła mi zupeł­nie siły. Łączę się z Jezu­sem przez cier­pie­nie. Kie­dy roz­wa­żam…

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia nowej pre­zen­ta­cji, przed­sta­wia­ją­cej kult obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go w róż­nych zakąt­kach świa­ta.…