86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będziemy obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go.

Nie­ch dzień ten będzie dla nas czasem szczególnego dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem.

Zapraszamy do obej­rze­nia nowej pre­zen­ta­cji, przedstawiającej kult obrazu Jezusa Miłosiernego w różnych zakątkach świata.

Zobacz: Kult obrazu Jezusa Miłosiernego