To jest czas miłosierdzia”

W dniach od 18 do 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Alba­ce­te odbył się II Naro­do­wy Kon­gres Boże­go Miło­sier­dzia pod hasłem: „To jest czas miło­sier­dzia”. Zor­ga­ni­zo­wał go Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia Hisz­pa­nii pod prze­wod­nic­twem ks. Fran­ci­sco José Sevil­la. Uczest­ni­czy­ło w nim bli­sko 500 osób z róż­nych grup miło­sier­dzia z całej Hisz­pa­nii. W pro­gra­mie kon­gre­su zna­la­zły się: codzien­na Msza św., koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, kon­fe­ren­cje oraz świa­dec­twa. Kon­fe­ren­cję na temat ufno­ści wygło­si­ła s. M. Tere­sa de la Fuen­te, a s. Maria Blan­ca Sanz podzie­li­ła się z uczest­ni­ka­mi kon­gre­su swo­im świa­dec­twem.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.