Apostolat miłosierdzia w Togo

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z apo­sto­la­tem miło­sier­dzia w Togo.