Apostolstwo miłosierdzia w Libanie

Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu doty­czą­ce­go dzia­łal­no­ści Nady Sah­la­ni, nasze­go człon­ka “Fau­sti­num” z Liba­nu. Obda­ro­wa­na prze Boga wie­lo­ma talen­ta­mi gło­si orę­dzie Miło­sier­dzia na róż­ny spo­sób…