Kapituła Generalna Zgrom. Matki Bożej Miłosierdzia

Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia i wszy­scy, któ­rzy kocha­cie Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia!

Bar­dzo gorą­co pro­si­my Was o modli­twę, ponie­waż roz­po­czę­ła się Kapi­tu­ła Gene­ral­na. W trak­cie Kapi­tu­ły będą podej­mo­wa­ne waż­ne decy­zje, mają­ce wpływ na przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia. Pro­śmy o świa­tło Ducha Świę­te­go i przez wsta­wien­nic­two Maryi Mat­ki Miło­sier­dzia o wypeł­nie­nie woli Bożej.