DABM 2019 — homilie

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem prze­ży­li­śmy III Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Aby nie zmar­no­wać Bożych Łask otrzy­ma­nych w cza­sie tych dni, zachę­ca­my do roz­wa­ża­nia tre­ści homi­lii kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza z inau­gu­ra­cji DABM 2019 i ks. Krzysz­to­fa Won­sa SDS.

 

 

Homi­lia kard. Dzi­wi­sza   Homi­lia ks. Won­sa