CD z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia 2019

Wycho­dząc naprze­ciw pra­gnie­niom Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia, trosz­czą­cych się o pogłę­bia­nie rela­cji z Bogiem m.in. przez pozna­wa­nie Boże­go Miło­sier­dzia i sie­bie, zachę­ca­my do naby­cia płyt CD z nagra­niem kon­fe­ren­cji ojca Krzysz­to­fa Won­sa SDS i Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia z III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”. 

Tytu­ły kon­fe­ren­cji:

1. Lec­tio divi­na i Boże Miło­sier­dzie – ks. Krzysz­tof Wons SDS
2. „Roz­wa­żaj nie­po­ję­te Miło­sier­dzie Moje” – s. M. Ema­nu­ela Gem­za ZMBM
3. Miło­sier­dzie Wcie­lo­ne w żło­bie – ks. Krzysz­tof Wons SDS
4. Syn o obli­czu Miło­sier­ne­go Ojca – ks. Krzysz­tof Wons SDS
5. „Naj­bo­le­śniej ranią Mnie grze­chy nie­uf­no­ści” – s. Miriam Janiec ZMBM
6. Miło­sier­dzie w domu nie­mi­ło­sier­ne­go czło­wie­ka – ks. Krzysz­tof Wons SDS
7. „Włóż rękę do mego boku i nie bądź nie­do­wiar­kiem” – ks. Krzysz­tof Wons SDS
8. „Żądam od cie­bie uczyn­ków miło­sier­dzia” – s. Maria Fau­sty­na Cibo­row­ska ZMBM
9. Opa­try­wa­nie zra­nio­ne­go Boga– ks. Krzysz­tof Wons SDS
10. Na koń­cu Miło­sier­dzie zapy­ta o miłość – ks. Krzysz­tof Wons SDS
11. „Dziś wysy­łam cie­bie do całej ludz­ko­ści z Moim Miło­sier­dziem” – s. M. Dia­na Kuczek ZMBM

 

W spra­wie zamó­wień pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”.