81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 paź­dzier­ni­ka. Dokład­nie 81 lat temu sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska o godzi­nie 22.45 ode­szła do Domu Ojca. Ale jej posłan­nic­two nie zakoń­czy­ło się wraz ze śmier­cią. Misja gło­sze­nia orę­dzia o Bogu boga­tym w miło­sier­dzie i sze­rze­nie nowych form kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go nadal trwa. To zada­nie podej­mu­ją m.in. człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Fau­sti­num, a tak­że Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia w róż­nych czę­ściach świa­ta, o czym prze­ko­na­li­śmy się w cza­sie III Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. 

Dziś, z pomo­cą Swej Patron­ki — Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny, pod­czas Eucha­ry­stii o g. 15.20, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. bp Jan Zając, w obec­no­ści Mat­ki Gene­ral­nej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia s. M. Petry Kowal­czyk dwu­dzie­stu nowych człon­ków „Fau­sti­num” pocho­dzą­cych z Pol­ski, Nie­miec, Kana­dy, Hisz­pa­nii, Irlan­dii i Sta­nów Zjed­no­czo­nych, zło­żą obiet­ni­cę dąże­nia do świę­to­ści dro­gą zaufa­nia Bogu i peł­nie­nia miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nim. W ten spo­sób wyra­żą rów­nież swo­je pra­gnie­nie uczest­ni­cze­nia w ducho­wo­ści i misji Zgro­ma­dze­nia, w któ­rym żyła Świę­ta Sio­stra Fau­sty­na. Będą tak jak ona czy­nem, sło­wem, modli­twą i oso­bi­stym świa­dec­twem życia gło­sić miło­sier­dzie Boże i wypra­szać je dla całe­go świa­ta. Ogar­nij­my ich naszą szcze­gól­ną pamię­cią modli­tew­ną, aby gor­li­wie i z odda­niem mogli reali­zo­wać swe powo­ła­nie do bycia Apo­sto­ła­mi Boże­go Miło­sier­dzia. 

W tym dniu odbę­dzie się tak­że czu­wa­nie ze św. Sio­strą Fau­sty­ną, któ­re roz­pocz­nie się o g. 20.30 w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia, a zakoń­czy o g. 22.45, czy­li w godzi­nie, w któ­rej Sio­stra Fau­sty­na prze­szła do domu Ojca. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go uwiel­bie­nia Boże­go Miło­sier­dzia za dar jej życia i świę­to­ści.

 

Cere­mo­nie “Fau­sti­num”