Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 5

Nie­zwy­kle pasjo­nu­ją­ce świa­dec­twa ludzi – miło­śni­ków Boże­go Miło­sier­dzia, z róż­nych czę­ści świa­ta o roz­wo­ju kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia według wizji Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny sta­ły się domi­nan­tą dnia dzi­siej­sze­go. Wspa­nia­łe zdję­cia, cie­ka­we fil­my, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach świa­dec­twa apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia w świe­cie były odda­niem chwa­ły Bogu za wiel­kie dzie­ła, jakich doko­nu­je w ludz­kich duszach przez tych, któ­rzy sami doświad­czy­li pięk­na Boże­go Miło­sier­dzia i dzie­lą się Nim z inny­mi. 

Ta atmos­fe­ra wdzięcz­no­ści towa­rzy­szy­ła rów­nież w wie­czor­nym cza­sie dzie­le­nia się doświad­cze­niem Bożej miło­ści i miło­sier­dzia pod­czas pra­cy w gru­pach. 

Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za ten wyjąt­ko­wy czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re powo­li dobie­ga­ją koń­ca, gdyż mie­li­śmy oka­zję prze­ko­nać się już po raz kolej­ny, jak wiel­ką sta­no­wi­my rodzi­nę – wspól­no­tę, któ­rą Bóg powo­łał na to, aby iskra Jego Miło­sier­dzia roz­pa­li­ła cały świat.