Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia — dzień 4

Czwar­ty dzień to czas szcze­gól­ne­go wsłu­chi­wa­nia się w głos Boga, któ­ry od każ­de­go z nas żąda uczyn­ków miło­sier­nych, peł­nio­nych z miło­ści do Nie­go. Dzi­siej­sze kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa wska­zy­wa­ły, jak bar­dzo Bóg soli­da­ry­zu­je się z ubo­gi­mi, poni­żo­ny­mi i woła­ją­cy­mi o pomoc. Nato­miast wie­czor­ne godzi­ny zabrzmia­ły muzy­ką uwiel­bie­nia w  wyko­na­niu zespo­łu „ICE Wor­ship Team” pod dyrek­cją Huber­ta Kowal­skie­go.