Spotkanie formacyjne krakowskiej wspólnoty “Faustinum”

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” na pierw­sze po waka­cyj­nej prze­rwie spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Odbę­dzie się ono 21 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce spo­tka­nia moż­na zoba­czyć w lin­ku poni­żej.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

 

Spo­tka­nie