Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”

Na prze­strze­ni kil­ku­dzie­się­ciu lat powsta­ła bar­dzo boga­ta lite­ra­tu­ra, zwią­za­na z życiem, ducho­wo­ścią i misją św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej. Jed­nak korzy­sta­nie z tych publi­ka­cji wyma­ga pew­nej orien­ta­cji, by moż­na było w tym bogac­twie tre­ści wyła­pać klu­czo­we wąt­ki. Ist­nie­je więc potrze­ba syn­te­tycz­ne­go uka­za­nia życia, dzie­dzic­twa ducho­we­go i misji św. Sio­stry Fau­sty­ny w opar­ciu o mate­ria­ły źró­dło­we. Temu celo­wi ma słu­żyć niniej­sza pozy­cja: “Życie zwy­czaj­ne uczy­ni­ła nad­zwy­czaj­nym”.