Dopóki jeszcze czas…, odmawiaj Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Wtem usły­sza­łam głos pod­czas odma­wia­nia tej koron­ki: O, jak wiel­kich łask udzie­lę duszom, któ­re odma­wiać będą tę koron­kę; wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego poru­szo­ne są dla odma­wia­ją­cych tę koron­kę. Zapisz te sło­wa, cór­ko Moja, mów świa­tu o Moim miło­sier­dziu, niech pozna cała ludz­kość nie­zgłę­bio­ne miło­sier­dzie Moje. Jest to znak na cza­sy osta­tecz­ne, po nim nadej­dzie dzień spra­wie­dli­wy. Póki czas niech ucie­ka­ją [się] do źró­dła miło­sier­dzia Moje­go, niech korzy­sta­ją z krwi i wody, któ­ra dla nich wytry­sła. O dusze ludz­kie, gdzie się schro­ni­cie w dzień gnie­wu Boże­go? Ucie­kaj­cie teraz do źró­dła miło­sier­dzia Boże­go. O, jak wiel­ką widzę licz­bę dusz, widzę, [że] uwiel­bi­ły miło­sier­dzie Boże i śpie­wać będą pieśń chwa­ły na wie­ki (Dz. 848). 

+ O b i e t n i c a  P a n a : Dusze, któ­re odma­wiać będą tę koron­kę, miło­sier­dzie Moje ogar­nie je w życiu, a szcze­gól­nie w śmier­ci godzi­nie  (Dz. 754).

Z żywą wia­rą odma­wiaj­my więc Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia, aby­śmy mogli czer­pać wszel­kie łaski dla sie­bie i innych.