Ruszamy z modlitwą!

W czwar­tek 5 wrze­śnia pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie gru­py modli­tew­nej wspól­no­ty kra­kow­skiej. Roz­po­czy­na­my mszą św. o 17.00 oraz ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy w kapli­cy z gro­bem Św. Sio­stry Fau­sty­ny. Modli­my się o zgod­ny z wolą Bożą roz­wój Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” sło­wem Bożym z dnia na 5 wrze­śnia, czy­li: Łk 5, 1–11. Następ­nie spo­tka­nie gru­py na sali “Fau­sti­num”. Zapra­sza­my!