13/14 września 84 rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego

Z tej oka­zji roz­po­czy­na­my cykl roz­wa­żań na temat Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go. Dla­cze­go war­to odma­wiać tę Koron­kę? Dla­cze­go ta modli­twa jest taka sku­tecz­na?  Jak to się wszyst­ko zaczę­ło? Jak odma­wiać Koron­kę do Mio­sier­dzia Boże­go? Poczy­taj­my: „…w pią­tek 13 IX [1935]. Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam…